Glucophage

Glucophage

Jedna tabletka powlekana leku glucophage Glucophage 500 mg zawiera 500 mg metforminy chlorowodorku, co odpowiada 390 mg metforminy. U dorosych pacjentw z glucophage cukrzyc typu glucophage 2 i glucophage nadwag leczonych metformin jako lekiem pierwszego rzutu w razie nieskutecznoci diety wykazano zmniejszenie powika cukrzycy (patrz punkt.1). Zobacz charakterystyk produktu leczniczego (281.42 KB) Wskazania do stosowania: Leczenie cukrzycy typu 2, zwaszcza u pacjentw z glucophage nadwag, gdy za pomoc cile przestrzeganej diety i glucophage wicze fizycznych nie glucophage mona uzyska prawidowego stenia glukozy we krwi. Jest to glucophage lek przeciwcukrzycowy z glucophage grupy pochodnych biguanidu. Koniecznie naley poradzi si lekarza, jeli niezbdne: jest wykonanie badania glucophage xr radiologicznego lub badania wymagajcego wstrzyknicia do krwi rodka kontrastowego zawierajcego jod, jest przeprowadzenie duego zabiegu chirurgicznego. Moliwe rwnie nieprawidowe wyniki testw wtrobowych lub zapalenie wtroby ustpujce po odstawieniu leku. Organizm wykorzystuje glukoz do wytwarzania energii lub magazynuje glucophage j do pniejszego wykorzystania. Reakcje skrne, takie jak zaczerwienienie skry (rumie swdzenie skry lub swdzca wysypka (pokrzywka). Jeli glucophage stosuje si trzy dawki leku na glucophage dob, glucophage przyjmowa rano (niadanie w poudnie (obiad) i wieczorem (kolacja). W pewnych sytuacjach moe okaza si konieczne przeprowadzanie okrelonych bada kontrolnych. Merck Sante.A.S.31, glucophage XR tabletki o przeduonym uwalnianiu; 1 glucophage g; 60 tabl. Rodki kontrastujce zawierajce jod (patrz: punkt.4 Donaczyniowe podanie rodkw kontrastujcych zawierajcych jod moe prowadzi do niewydolnoci nerek, a w jej wyniku do kumulacji metforminy zwikszajcej ryzyko kwasicy mleczanowej. Ryzyko kwasicy mleczanowej mona i naley zmniejszy poprzez dokadn ocen rwnie innych czynnikw ryzyka sprzyjajcych kwasicy mleczanowej, do ktrych nale: le kontrolowana glikemia, ketoza, dugotrwae godzenie, naduywanie alkoholu, niewydolno wtroby i inne stany zwizane z glucophage niedotlenieniem. Jeli stosuje si jedn dawk na dob, przyjmowa lek rano (niadanie). Naley jednak zwrci pacjentowi uwag na ryzyko wystpienia hipoglikemii w przypadku glucophage stosowania metforminy jednoczenie z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (pochodne sulfonylomocznika, insulina, repaglinid). Oznacza to, e nie ma on wpywu na zdolno pacjenta do prowadzenia glucophage pojazdw i obsugi maszyn. Przedawkowanie metforminy lub wspistnienie glucophage innych czynnikw ryzyka moe spowodowa kwasic mleczanowa. Metabolizm: Metformina jest wydalana glucophage z moczem w postaci niezmienionej. Przed glucophage zastosowaniem leku naley sprawdzi dat wanoci podan glucophage xr na opakowaniu (etykiecie). 2, rue du Pressoir Vert 45400 Semoy Francja Merck KGaA Frankfurter glucophage Str. Lek nie moe by stosowany w okresie ciy oraz w okresie karmienia piersi. Aby glucophage im zapobiec, zaleca si przyjmowanie metforminy w 2 lub 3 dawkach glucophage side effects na dob w czasie lub po posiku. Przeciwwskazania: Nadwraliwo na chlorowodorek metforminy lub ktrykolwiek inny skadnik preparatu. Dawka maksymalna wynosi 3 g na dob w 3 dawkach podzielonych. Cia i laktacja: Nie ma dotychczas odpowiednich danych epidemiologicznych. Zobacz galeri, ponadto glucophage wystpi mog skrne reakcje nadwraliwoci takie jak pieczenie, swdzenie. Leki moczopdne, sympatykomimetyki, glikokortykosteroidy (stosowane oglnie lub miejscowo) mog mie dziaanie hiperglikemizujce. Glikokortykosteroidy (stosowane oglnie lub miejscowo sympatykomimetyki i leki moczopdne mog wykazywa dziaanie przeciwstawne do metforminy,. Donaczyniowe podawanie rodkw kontrastowych zawierajcych jod podczas bada radiologicznych moe spowodowa wystpienie niewydolnoci nerek. U dorosych pacjentw z cukrzyc typu 2 i nadwag leczonych metformin jako lekiem pierwszego rzutu w razie nieskutecznoci diety wykazano zmniejszenie powika cukrzycy (patrz punkt.1. Maksymalna zalecana dawka metforminy wynosi 3 g na dob. Korzystnie wpywa na metabolizm lipidw. Narzekay wwczas na powoln reakcj leku i jego nieskuteczno. Roku ycia i modziey preparat moe by stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z insulin. Te objawy niepodane wystpuj najczciej na pocztku leczenia i w wikszoci przypadkw przemijaj glucophage samoistnie. Preparat glucophage nie powoduje hipoglikemii, ale naley zachowa ostrono jeeli stosowany jest w skojarzeniu z insulin lub innymi lekami przeciwcukrzycowymi (np. Po podaniu doustnym absorpcja metforminy moe ulec wysyceniu i nie jest cakowita. Leczenie mona wznowi nie wczeniej glucophage ni glucophage po 48 godzinach od badania i tylko po stwierdzeniu, e czynno nerek jest prawidowa glucophage (patrz: punkt.5). Zobacz galeri, metformina nie pobudza wydzielania insuliny i tym samym glucophage generic name nie powoduje hipoglikemii. Objawy hipoglikemii obejmuj: osabienie, zawroty gowy, zwikszone pocenie si, przyspieszon czynno serca, zaburzenia glucophage widzenia lub trudnoci z koncentracj. Bardzo rzadko wystpujce dziaania niepodane (wystpujce rzadziej ni u 1 na 10 000 osb) glucophage Kwasica mleczanowa. Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpywa na sprawno psychofizyczn i zdolno prowadzenia pojazdw oraz obsug maszyn. Wysane przez admin w pon., - 18:12 l1, substancje glucophage czynne: Metformin l2, posta farmaceutyczna: tabletki powlekane l3 podmiot odpowiedzialny: Merck Sant.A.S. Waciwoci farmakokinetyczne: Wchanianie: Po doustnym podaniu metforminy maksymalne stenie wystpuje po 2,5 godz (Tmax). Pokarm zmniejsza i nieznacznie opnia absorpcj metforminy. Pamitaj, e oczekiwane korzyci ze stosowania leku s z reguy wiksze, ni szkody wynikajce z pojawienia si dziaa niepodanych. Jeli wystpi objawy hipoglikemii, takie jak osabienie, zawroty gowy, zwikszone pocenie si, przyspieszona czynno serca, zaburzenia widzenia lub trudnoci z koncentracj, zwykle pomaga zjedzenie lub wypicie pynu zawierajcego cukier. Jeli u chorego stwierdza si niedokrwisto megaloblastyczn, naley wzi pod uwag tak etiologi. Dzieci po 10 roku ycia i modzie. W kontrolowanych badaniach klinicznych maksymalne stenie metforminy w osoczu (Cmax) nie przekracza 4 g/ml, nawet po zastosowaniu dawek maksymalnych. Jeli wystpuje ktrakolwiek z wymienionych wyej sytuacji, przed zastosowaniem tego leku naley skonsultowa si z lekarzem. Glucophage naley przyjmowa zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wystpienia innych, niewymienionych dziaa niepodanych naley poinfromowa lekarza. Nie zaleca si podawania metforminy dzieciom. Donaczyniowe podawanie rodkw kontrastowych zawierajcych jod moe by przyczyn niewydolnoci nerek, co moe skutkowa kumulacj metforminy zwikszajc ryzyko kwasicy mleczanowej. Lek Glucophage a inne leki Jeli pacjent bdzie mia wstrzyknity do krwiobiegu rodek kontrastowy zawierajcy jod, na przykad w celu badania rentgenowskiego lub tomografii komputerowej, musi przerwa przyjmowanie leku Glucophage przed lub najpniej w momencie takiego wstrzyknicia. Kiedy stosowa Glucophage XR? Podmiot odpowiedzialny posiadajcy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu Merck Sante.a.s. Objawy te najczciej przemijaj po krtkim czasie. Nie mona take stosowa preparatu w przypadku: kwasicy ketonowej zwizanej z cukrzyc stanu przedpiczkowego w cukrzycy umiarkowanych lub cikich zaburze czynnoci nerek (klirens kreatyniny mniejszy ni 45 ml/min) ostrych stanw wicych si z ryzykiem zaburzenia czynnoci nerek, takich jak: odwodnienie, cikie zakaenie, glucophage wstrzs chorb mogcych spowodowa. tabletki; 500 mg; 30 tabl. Moe to spowodowa niedotlenienie tkanek, co moe grozi wystpieniem kwasicy mleczanowej (patrz poniej Ostrzeenia i rodki ostronoci w przypadku naduywania alkoholu. Preparat moe by stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insulin. Bardzo rzadko: reakcje skrne (rumie, wid, pokrzywka zmniejszenie wchaniania witaminy B12 oraz jej stenia w surowicy glucophage (moe to prowadzi do niedokrwistoci megaloblastycznej). Naley przyj nastpn dawk o zwykej porze. Ponadto naley poinfromowa lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach nawet tych dostpnych bez recepty. Zastosowanie wikszej ni zalecana dawki leku Glucophage W przypadku zastosowania wikszej dawki leku Glucophage ni zalecana, moe wystpi kwasica mleczanowa. Poinformuj lekarza: Gdy masz nadwraliwo na chlorowodorek metforminy lub jakkolwiek substancj pomocnicz preparatu, glucophage zaburzenia funkcji nerek i/lub glucophage wtroby, niedawno przebyty zawa minia sercowego. Pacjenci z nadwag powinni ponadto kontynuowa diet niskokaloryczn. Lek zmniejszajcy stenie glukozy we krwi (lek hipoglikemizujcy). Nie naley go przekazywa innym. Inne preparaty na rynku polskim zawierajce metformina Avamina (tabletki powlekane) glucophage Etform (tabletki powlekane) Etform 500 (tabletki powlekane) Etform 850 (tabletki powlekane) Formetic (tabletki powlekane) Glucophage 850 (tabletki powlekane) Glucophage 1000 (tabletki powlekane) Glucophage XR (tabletki o przeduonym uwalnianiu) Metfogamma 500 (tabletki powlekane). Aby leczenie byo skuteczne i jak najbardziej bezpieczne naley przestrzega zalece lekarza prowadzcego. Ostre lub przewleke choroby mogce by przyczyn niedotlenienia glucophage generic name tkanek: niewydolno serca glucophage lub niewydolno oddechowa niedawno przebyty zawa minia sercowego wstrzs Niewydolno wtroby, ostre zatrucie alkoholem, alkoholizm. Doroli: W monoterapii lub leczeniu skojarzonym glucophage weight loss z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lek przyjmuje si 1 raz glucophage na dob, podczas kolacji. Skuteczno kliniczna: Prospektywne randomizowane badania ukpds wykazay dugotrwae korzyci z intensywnej kontroli glikemii u dorosych chorych na cukrzyc typu. Nasila wewntrzkomrkow syntez glikogenu oraz zwiksza zdolnoci transportowe biaek odpowiedzialnych za transport glukozy przez bon komrkow. Nie pobudza wydzielania insuliny i dziki temu nie powoduje hipoglikemii. Jeli stosuje si dwie dawki leku na dob, przyjmowa rano (niadanie) i wieczorem (kolacja). Substancja czynna: metformina, glucophage dziaanie, waciwoci leku wynikaj z obecnoci substancji czynnej. Niektre choroby i inne okolicznoci mog stanowi przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. Leki te stosuje si w celu zmniejszenia stenia glukozy we krwi w przebiegu cukrzycy typu 2 (dawniej stosowano termin cukrzyca insulinoniezalena). W zaburzeniach czynnoci nerek klirens nerkowy jest zmniejszony proporcjonalnie do klirensu kreatyniny, w zwizku z tym okres ptrwania jest wyduony. Przed zabiegiem chirurgicznym w znieczuleniu oglnym, rdzeniowym lub zewntrzoponowym stosowanie preparatu powinno zosta przerwane i wznowione nie wczeniej ni po upywie 48 godzin po zabiegu lub po powrocie glucophage do ywienia doustnego, glucophage weight loss pod warunkiem potwierdzenia przez lekarza prawidowej czynnoci nerek. Stacjonarne stenie leku w osoczu ustala si po upywie 2448 godzin leczenia. Przed badaniem lub w momencie badania metformin naley odstawi. Prowadzi to do zwikszenia stenia metforminy w osoczu. Metformina nie jest metabolizowana w wtrobie, wydalana jest z moczem w postaci niezmienionej. Ponadto zwiksza zdolnoci transportowe biaek odpowiedzialnych za transport glukozy. W przypadku zamiany innego doustnego leku przeciwcukrzycowego na metformin naley odstawi poprzednio stosowany lek i zastosowa metformin w wyej podanych dawkach. Prowadzenie pojazdw i obsugiwanie maszyn glucophage Lek Glucophage nie powoduje hipoglikemii (zbyt maego stenia glukozy we krwi). Wpyw na zdolno prowadzenia pojazdw mechanicznych i obsugiwania urzdze mechanicznych w ruchu: Preparat Glucophage 500 tabletki powlekane 500 mg stosowany w monoterapii nie powoduje hipoglikemii i tym samym nie ma wpywu na zdolno prowadzenia pojazdw mechanicznych i obsugiwania urzdze mechanicznych w ruchu.

  • Glucophage
  • Glucophage generic name
  • Metformin glucophage
  • Glucophage side effects
  • Glucophage xr

Glucophage side effects

The slow release form, such as Glucophage XR, is available in 500 mg and 750 mg sizes and you can take it just once a side day. Headache - in up.7 percent. The slower release of Glucophage XR may help to reduce stomach upset that effects may occur with the glucophage xr regular formula. Riomet (metformin)." Ranbaxy Pharmaceuticals, Jacksonville,. The medication should not be given to a child younger than 10 years old. Call your doctor or get emergency medical help if you have unusual muscle pain, trouble breathing, stomach pain, dizziness, feeling side cold, or feeling very weak or tired. Free pcos Newsletter, first Name, email the FDA has approved it only for the treatment of Type 2 diabetes. Some side effects may not be reported. Glucophage is used side together with diet and exercise to improve blood sugar control in adults with type 2 diabetes mellitus. Of the 11 victoza-treated patients who developed anti-liraglutide antibodies, none were observed to develop neutralizing antibodies to liraglutide, and 5 patients (0.4) developed cross-reacting antibodies against native GLP-1. See also: side Side effects (in more side detail) Glucophage dosing information Usual Adult Dose for Diabetes Type 2: Immediate-release: Initial dose: 500 mg orally twice a day or 850 mg orally once a day Dose titration: Increase. Glucophage without really telling you much about its possible benefits. Here's a list of the benefits. Generic Name: metformin, note: effects This document contains side effect information about metformin. Read more about the side effects. Follow your doctor's instructions. It's an anti-diabetic drug sometimes used to treat pcos (polycystic ovary syndrome although it is used chiefly to help control Type 2 diabetes. In the leader trial, serum lipase and amylase were routinely measured. These effects fluids may cause infrequent or prolonged menstrual periods, excess hair growth, acne, and weight gain. There is conflicting data surrounding the efficacy of metformin in pcos. These data reflect exposure side of 1673 patients to victoza side and a mean duration of exposure to victoza.3 weeks. The drug can cause a loss of appetite and feelings of fullness that lead to this effect. It appears to work in three ways. Glucophage should not be given to a child younger than 10 years old. Extended-release: Take with the evening meal; if glycemic control is not achieved with 2000 mg once a day, may consider 1000 mg of extended-release product twice a day; if glycemic control is still not achieve, may switch to immediate-release product. Many drugs can interact with metformin, making it less effective or increasing your risk of lactic effects acidosis. See warnings AND precautions and patient information Increased serum creatinine, acute renal failure or worsening of chronic renal failure, sometimes requiring hemodialysis. Abdominal discomfort (or stomach discomfort) - in up.4 percent. Should glucophage you take metformin - nor not? The extended-release form side of the drug should not be given to a child younger than 17 years old. Copyright Cerner Multum, Inc. The significance of this isolated finding is unknown. As girls and teenagers start to have trouble with their weight, irregular periods, early appearance of public hair, hirsutism, or various indications of insulin resistance, side physicians may choose to prescribe this medication.

Metformin glucophage

Metformin increases AMP-activated protein kinase activity in skeletal muscle of subjects with type 2 metformin diabetes. Diabetic Medicine 14: 2 (FEB 1997 138-142. "The antidiabetic gutsy role glucophage of metformin uncovered?". Doi:10.2337/diabetes.51.7.2074 G Paolisso, L Amato, R Eccellente, metformin A Gambardella, MR Tagliamonte, G Varricchio, C Carella, glucophage D Giugliano, F Donofrio. 12 p p Bailey CJ, Turner. N Engl J Med. Louis, Mo: Facts and Comparisons; 2004. Metformin: an old medication of new fashion: evolving new molecular mechanisms and clinical implications glucophage in polycystic ovary syndrome. European Journal of Clinical Investigation 28: 6(JUN 1998 glucophage 441-446 U Gudat, G Convent, L Heinemann. Drug glucophage Facts and Comparisons 2005. Madiraju, metformin Anila.; Erion, Derek.; Rahimi, Yasmeen; Zhang, Xian-Man; Braddock, Demetrios.; glucophage Albright, Ronald.; Prigaro, Brett.; Wood, John.; Bhanot, Sanjay; MacDonald, Michael.; Jurczak, Michael.; Camporez, Joao-Paulo; Lee, Hui-Young; Cline, Gary.; Samuel, glucophage Varman. Burcelin R (July 2013). Gut 63 (5 706707. Metformin and exercise: No additive effect on blood lactate levels in healthy volunteers. Effect of metformin on food intake in obese subjects. Kirpichnikov D, McFarlane SI, Sowers. Nature 510 metformin (7506 542546. "Metformin suppresses metformin gluconeogenesis by inhibiting mitochondrial glycerophosphate dehydrogenase". Rena G, Pearson ER, Sakamoto K (September 2013). "Molecular mechanism of action of metformin: old or new insights?". Diamanti-Kandarakis E, Christakou CD, Kandaraki E, Economou. Pmid metformin Musi N, Hirshman MF, Nygren J,. Epub 2009 Oct. Diabetologia 56 (9 1898906. However, some effects should prompt you to call your doctor. American glucophage Academy of Ophthalmology, geteyesmart. These disorders affect how we feel and behave, metformin and they can manifest real physical symptoms.

Glucophage

4.2 out of 5
based on 426 votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *